Træning i Great Danes, Corona

Vi er åbent!

Se vores træningstider.

Man kan tjekke ind på et hold samme dag fra om morgenen.

KONTROL – stikprøver

Klubben følger regeringens løbende anvisninger. For at kunne træne i klubben, skal man derfor kunne fremvise ved stikprøvekontrol:

  • Dokumentation på test (maks. 72 timer gammel), gennemført vaccination (fuldent 14 dage forinden), positiv test (14-240 dage gammel).
  • Dokumentationen SKAL kunne vise, at det er din – dvs. med CPR-nr. og/eller fulde navn.
  • Børn og voksne over 18år skal fremvise dokumentation.
  • Forældre eller andre, der opholder sig i rummet under træningen skal fremvise dokumentation.

TIPS

Kviktest centre med kort ventetid kan findes i Seden (Strandvejen 39) og Vollsmose (Egeparkens beboerhus)

PCR-test med kort ventetid kan findes i Vollsmose (Abildgårdsskolen)
Dokumentation med fuldt navn eller CPR kan findes som coronapas på Sundhed.dk eller MinSundhed App.

Vi accepterer screenprint eller printet dokumentation, så længe CPR eller fulde navn er på.

Husk at være ude i god tid med test, da flere steder åbner og folk gerne vil testes, samt SSI’s systemer ikke altid kan følge med, så testsvar bliver forsinket.

Tjek op på adgangen og om dine kortoplysninger er opdaterede i MyFightbook i god tid. Kontakt os, hvis I har glemt password eller brugernavn. Sæt evt. jeres mail som brugernavn, det er nemmere at huske.

Alle hold sættes i gang med betaling.

YDERLIGERE INFO

Prøvetræninger er ikke længere gratis, det koster 20kr og dækker den ekstra administration, der følger med lige for tiden og vi skal kunne kontakte alle, hvis der opstår smitte – tilmelding sker via https://myfightbook.com/auth/registernew?clubid=235

NYE HOLD:

Der er desuden kommet flere hold på vores holdplan.


ENGLISH

We are fully open!

See our training hours.

You can check in on a class the same day from the morning through www.myfightbook.com

REQUIREMENTS

The Club follows the Governments instructions, and you must therefor be able to show by sample controls:

  • Documentation of test (max. 72 hours old), completed vaccination (fully 14 days in advance), positive test (14-240 days old).
  • The documentation MUST be able to show that it is yours – ie. with CPR no. and / or full name.
  • Children and adults over 18 years must present documentation.
  • Parents or others who stay in the room during the training must present documentation.

ADVICE

Quick test centers with a small queue can be found in Seden (Strandvejen 39) and Vollsmose (Egeparken’s residents’ house)

PCR test with a small queue can be found in Vollsmose (Abildgårdsskolen)
Documentation with full name or CPR can be found as a corona passport on Sundhed.dk or MinSundhed App.

We accept screenprint or printed documentation as long as CPR or full name is on.

Remember to be out in good time with tests, as several places opens and people want to be tested, as well as SSI’s systems can not always keep up, so test results are delayed.

Check up on access and updated payment information on MyFightbook well in advance. Contact us if you have forgotten your password or username. Set if necessary your email as a username, it’s easier to remember.

All the classes will be started with payment.

FURTHER INFORMATION

Trial training is no longer free, it costs DKK 20 and covers the extra administration that comes with it at the moment and we must be able to contact everyone if infection occurs – registration is via https://myfightbook.com/auth/registernew?clubid=235

NEW CLASSES

There have also been several new classes on our team schedule.